Polityka Prywatności

1. Administratorem danych jest Akademia Szkoleń Sp. z o.o Ul Bierutowska 1A, 51-317 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  KRS: 0000541111
NIP  8952039338 REGON 360691270, email: kontakt@psychotestywroclaw.eu
2. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
a) rekrutacja na kurs, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”;
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d) kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
e) udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
f) rekrutacja pracownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej, archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Akademia Szkoleń Sp. z o.o  usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi IT, usługi podwykonawców; dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim; bankom w zakresie realizacji płatności; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
a) rekrutacja na kurs - przez okres rekrutacji lub do odwołania wyrażonej zgody;
b) realizacji reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
c) marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej - przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
d) wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 1 roku;
e) rekrutacja pracownika - przez okres rekrutacji lub do odwołania wyrażonej zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. 
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim